Tale/høre og sprog

 

Konkret bistand og konsulent vejledning fra tale/høre konsulenterne

Når dagtilbuddet eller forældre oplever at et barn har sproglige udfordringer, kan vi efter aftale med forældrene og tale/høre konsulenten, lave en aftale om en indstilling til en af Næstved Kom- munes tale/høre konsulenter.

Tale/høre konsulenten arbejder med forebyggelse, undersøgelser og vurderinger af barnet (tale- høre rapporter) og yder konsultativ bistand ved afdækning af problemer og vejledning til det pæ- dagogiske personale og forældrene, for at kunne støtte barnet sproglige udvikling bedst muligt.

 

Samarbejde med sprog/to-sprogs konsulenterne

I vores dagtilbud samarbejder vi med sprogkonsulenterne omkring særlige sprogindsatser i vores vuggestuer og børnehaver, ud fra de forskellige behov der kan være i husene. Der laves også indsatser og samarbejdes omkring det enkelte barn. Det er bl.a. muligt at lave aftaler med sprog- konsulenten om at deltage med oplæg til forældremøde, eller få vejledning i dialogisk læsning og pædagogiske aktiviteter, med fokus på sproget

Desuden vejleder konsulenterne det pædagogiske personale, ved opstart af tosprogede børn og familier, som kan have særligt behov for dette. De giver vejledning i forbindelse med de tosproge- des sprogudvikling og sprogpædagogiske indsatser.

I område syd har vi en relativt stor andel af børn/familie med anden etnisk baggrund end dansk, og for de af vores tosprogede familier, som ikke er blevet velintegreret og - eller har store sprog- barrierer eller af anden årsag er i en sårbar og udsat position, så har vi et udvidet samarbejde med vores to-sprogs konsulenter, med Center for integration og arbejdsmarked, med sprogskolen m.fl. Dette er for at sikre, at vi bidrager bedst muligt til integration og inklusion af disse børn og fa- milier i dagtilbuddene og i samfundet som helhed.